Probiotic India


Advisory Committee

  1. Dr. G. P. Talwar
  2. Dr. V. Prakash
  3. Dr. B. Sivakumar
  4. Dr. C. S. Yajnik
  5. Dr. Rajesh Kapur
  6. Dr. Rama Chaudhary
  7. Dr. Bhuvaneshwari Shankar
  8. Dr. Anura V. Kurpad