Probiotic India

Advisory Committee

  1. Dr. G. P. Talwar
  2. Dr. V. Prakash
  3. Dr. B. Sivakumar
  4. Dr. C. S. Yajnik
  5. Dr. Rajesh Kapur
  6. Dr. Rama Chaudhary
  7. Dr. Bhuvaneshwari Shankar
  8. Dr. Anura V. Kurpad