Probiotic India
Advisory Committee

  1. Dr. G. P. Talwar
  2. Dr. V. Prakash
  3. Dr. B. Sivakumar
  4. Dr. C. S. Yajnik
  5. Dr. Rajesh Kapur
  6. Dr. Rama Chaudhary
  7. Dr. Bhuvaneshwari Shankar
  8. Dr. Anura V. Kurpad